Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Projektu jest Fundacja Dzięki Tobie z siedzibą w Poznaniu.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Fundacji można kontaktować się pisemnie na adres Fundacja Dzięki Tobie ul.Katowicka 81a/15 61-131 Poznań lub mailowo pod adresem kontakt@dziekitobie.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane głównie w celu organizacji i przeprowadzenia Projektu oraz w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ponadto Fundacja ma prawo przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności podmiotu, którego dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
 4. Dla prawidłowego przeprowadzenia projektu niezbędne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych, takich jak np. podmiotów świadczących usługi IT, ubezpieczycielom. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. W związku z powyższym, dane osobowe Uczestników mogą zostać ujawnione, w szczególności firmą informatycznym, firmie ubezpieczeniowej, operatorom pocztowym i firmom kurierskim, firmom archiwizującą dokumenty, kancelarii prawniczej. Dane nie są przekazywane do państw lub organizacji z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Uczestników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Uczestników zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych.
 6. Dane osobowe Uczestników, Fundacja przetwarza (przechowuje) nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono (przez okres niezbędny do realizacji Projektu), chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania, oraz przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z Projektem. Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu Administrator może przechowywać do czasu, aż Uczestnik nie zgłosi sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub Administrator nie ustali, że się zdezaktualizowały. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasy jej odwołania.
 7. Uczestnik ma prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do bycia zapomnianym. Ponadto Administrator ma obowiązek przekazania osobie, której dane dotyczą, informacji o przetwarzaniu danych osobowych (art. 13 i 14 RODO), a w przypadku realizacji żądania w zakresie sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych – także obowiązek poinformowania o tym odbiorców, którym ujawniono te dane (art. 19 RODO).
 8. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
 9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Projekcie.
 10. Zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej polityce w zakresie ochrony danych osobowych. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Uczestników natychmiast poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail.

 

Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwalam Fundacji „Dzięki Tobie” z siedzibą w Poznaniu (zwaną dalej „Fundacją”) na rozpowszechnianie, rozporządzanie i wielokrotne korzystanie z mojego wizerunku w postaci fotografii i materiałów filmowych, wykonanych w trakcie wydarzeń i innej działalności charytatywnej organizowanej i prowadzonej przez Fundację lub wykonanych w trakcie realizacji innej działalności statutowej Fundacji. Niniejsza zgoda obejmuje również fotografie i materiały filmowe, pochodzące od Zezwalającego, jeśli zostały udostępnione Fundacji w celach objętych niniejszą Zgodą.

Zezwolenie, o którym mowa powyżej obejmuje wykorzystywanie mojego wizerunku przez zamieszczanie fotografii oraz materiałów filmowych w szczególności w materiałach reklamowych i promocyjnych Fundacji „Dzięki Tobie” w Poznaniu, w tym plakatach reklamowych i promocyjnych, ulotkach, banerach, mailingach, folderach, prezentacjach, w wydawnictwach udostępnianych publicznie (gazetach, czasopismach), na stronach internetowych  Fundacji, na portalach społecznościowych Fundacji (w tym: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google+, YouTube), materiałach wewnętrznych Fundacji, w reklamie telewizyjnej oraz reklamie publikowanej za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu. Utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku może odbywać się także w związku z inną statutową działalnością Fundacji.

Zezwalający ma prawo cofnąć niniejszą zgodę przez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na mail ekipadobra@dziekitobie.pl. Cofnięcie zgody nie powoduje powstania po stronie Fundacji obowiązku usunięcia już rozpowszechnionych materiałów z wizerunkiem Zezwalającego.

Zezwalający oświadcza, że:

 1. wyraża zgodę na łączenie fotografii i filmów z innymi fotografiami, filmami, ilustracjami, tekstami;
 2. wyrażenie zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby opublikowania we wskazanych celach;
 3. zgoda zostaje udzielona bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
 4. po cofnięciu zgody, po stronie Fundacji nie będzie powstawał obowiązek usunięcia już rozpowszechnionych materiałów z wizerunkiem Zezwalającego.

Rozpowszechnienie wizerunku może nastąpić bezterminowo od dnia wykonania fotografii lub filmu.

Fundacja zobowiązana jest do poszanowania dobra osobistego Uczestnika, jakim jest wizerunek oraz dobrego imienia i godności Uczestnika.