POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Jakie są podstawowe cele przyjętej przez Fundację „Dzięki Tobie” polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie internetowych?

Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie internetowym w domenie: https://kilometryzbieramy.pl/ został stworzony i przyjęty przez Fundację „Dzięki Tobie” z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Katowicka 81A/15, 61-131 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000571870, REGON 362290859, NIP 7831730029 (zwaną dalej: „Fundacją”) w celu:

 • podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności użytkowników odwiedzających nasz Serwis,
 • udzielenia Użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies, oraz narzędzi analitycznych oraz informacji dot. podstaw, celów oraz okresu przetwarzania danych osobowych

Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach obowiązujące w Serwisie.

Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie, co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej zwanego Rozporządzeniem”.

Zapewniamy także, że zależy nam na przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które chronią prywatność Użytkowników serwisów internetowych.

Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Fundacja nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Fundacja odpowiednio zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania.

Jakie są podstawy przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • podmiot, którego dane dotyczą wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest podmiot, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie podmiotu, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Fundacji;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów podmiotów, których dane dotyczą;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Fundacji;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności podmiotu, którego dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi Serwis i w jaki sposób są wykorzystywane?

Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Fundację zależy od wyrażenia przez Użytkownika zgody.

Podkreślamy, że tylko w niektórych przypadkach, np. przy badaniach ankietowych zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe. Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach Serwisu, służą głównie do realizacji zobowiązań Fundacji wobec Klientów (np. dotyczy to subskrybowanych wiadomości)

Jakie są cele przetwarzania danych?

Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach Serwisu, służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Użytkowników. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba, że: po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie lub jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych lub jeżeli ich przekazanie osobom trzecim jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. Dane przetwarzane są w szczególności w celu zawarcia oraz wykonywania umowy.

Jaki jest okres przechowywania przez Fundację danych osobowych?

Dane osobowe Użytkowników, Fundacja przetwarza (przechowuje) nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania, oraz przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z ta umową.

Dane osobowe przetwarzane w celu zapewnienia zgodności z przepisami będą przechowywane przez Fundację przez okres wymagany w związku z określonymi obowiązkami prawnymi, w wykonaniu których przetwarzane są dane osobowe.

Dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia statystyk i analizy ruchu w Serwisie przechowywane będą przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Fundację.

Po upływie okresów przetwarzania dane osobowe są usuwane lub anonimizowane.

Kto ma dostęp do udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie danych?

Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym dla realizacji zawieranych Umów o świadczenie usług konieczne jest korzystanie przez Fundację z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Fundacja korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z powyższym dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione podmiotom z którymi współpracujemy, w szczególności: naszym firmom informatycznym, firmom archiwizującym dokumenty, kancelarii prawniczej. Ponadto dane mogą być udostępnione wybranym osobom fizycznym upoważnionym przez Fundację do przetwarzania danych osobowych potrzebnych do podjęcia działań ściśle związanych ze świadczeniem usług poprzez Serwis oraz jednostkom publicznym, organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub wiążącymi nakazami takich jednostek, organów lub instytucji.

Jakie mają prawa osoby, których dane osobowe są przetwarzane?

Podmiot, którego dane dotyczą, ma następujące prawa: prawo dostępu do danych (art. 15 Rozporządzenia), prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia), prawo do bycia zapomnianym, tj. do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), prawo do sprzeciwu (art. 21 Rozporządzenia), prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (art. 22 Rozporządzenia).

Ponadto Fundacja ma obowiązek przekazania podmiotowi, którego dane dotyczą, informacji o przetwarzaniu danych osobowych (art. 13 i 14 RODO), a w przypadku realizacji żądania w zakresie sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych – także obowiązek poinformowania o tym odbiorców, którym ujawniono te dane (art. 19 RODO).

W każdej chwili Użytkownik może wykonać prawa przysługujące na mocy obowiązujących przepisów prawa, poprzez skierowanie odpowiedniej prośby do inspektora ochrony danych na adres siedziby Administratora lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@dziekitobie.pl

Co to jest plik cookie?

Pliki Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

W jakich celach wykorzystywane są pliki cookies w Serwisie?

Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisu. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić m.in. monitoring dostępności usług. Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisu, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić: przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku, przywrócenie sesji użytkownika, sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo; ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją.

Fundacja korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 1. monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;
 2. zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 3. ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW.
 4. potrzebne do analizy korzystania z serwisu Fundacji;
 5. kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 6. kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 7. badanie zapisów na newslettery;
 8. wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
 9. wykorzystanie narzędzia do komunikacji.

 

Jak można zarządzać plikami cookies?

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Fundację lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Jakie zabezpieczenia stosuje Fundacja?

Serwis jest zaopatrzony w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.  Fundacja zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników działu obsługi klienta zgodnie z Rozporządzeniem.

W jaki sposób Fundacja chroni prywatność osób, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych?

Zastrzegamy, że Serwis nie zbiera, nie monituje, ani nie weryfikuje informacji na temat wieku osób odwiedzających go ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy Użytkownik ma zdolność do czynności prawnych.

Czy mogą nastąpić zmiany w polityce ochrony prywatności?

Rozwój naszego Serwisu, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników Serwisu natychmiast, w ramach zakładki „Polityka prywatności”.

Zachęcamy, zatem wszystkich Użytkowników do zaglądania do tego miejsca w każdym przypadku połączenia się z Serwisem.

W jaki sposób skontaktować się z Fundacją

Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez Fundację polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: kontakt@dziekitobie.pl