TRASA WIELKICH SERC!

Celem wydarzenia jest wsparcie określonego przez Organizatora celu charytatywnego – zbiórki na leczenie  wskazanego Podopiecznego Fundacji Dzięki Tobie lub projektu fundacji.

ZASADY WYZWANIA:

– skierowane jest dla wszystkich członków Ekipy Dobra

– bez limitu Uczestników

wyzwanie trwa 2 dni- jest to każdy weekend (sobota i niedziela)

– dystans do pokonania :

TRASA WIELKICH SERC  liczy 10km – dla biegających i spacerujących

TRASA WIELKICH SERC liczy 50 km – dla rowerzystów ( trasę można pokonać na rowerze stacjonarnym)

Wyzwanie zakłada dwa warianty udziału :

WARIANT I –  Uczestnik pokonuje Trasę Wielkich Serc „podróżując wagonikiem” DYPLOMOWYM.

WARIANT II – Uczestnik pokonuje Trasę Wielkich Serc „ podróżując wagonikiem” MEDALOWYM.

WAGONIK DYPLOMOWY :

W terminie trwania WYZWANIA  wyślij wypełniony formularz oraz potwierdzenie pokonania dystansu w postaci screenu.

KAŻDY uczestnik po wysłaniu formularza otrzyma na swój adres email imienny CERTYFIKAT UDZIAŁU W WYZWANIU CHARYTATYWNYM TRASA WIELKICH SERC.

  WAGONIK  MEDALOWY:

  W terminie wyzwania Uczestnik dokonuje wpłaty darowizny na rzecz Podopiecznych Fundacji Dzięki Tobie w kwocie minimum 90zł .

  Po wykonaniu wyzwania Uczestnik przesyła screen pokonanych kilometrów oraz potwierdzenie wpłaty darowizny na ekipadobra@dziekitobie.pl , w treści maila podając imię i nazwisko oraz tel. kontaktowy.

  Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem w celu ustalenia sposobu wysyłki medalu.

  Darowizny przekazane zostaną na realizację statutowych celów Fundacji.

  Obciążenie Fundacji poleceniem wydania  Dyplomu lub Medalu jest  opcjonalne i dobrowolne.

  Wzór wydanego medalu określa Fundacja Dzięki Tobie

  Darczyńca wyraża zgodę, aby Dyplom, bądź Medal wraz z danymi był opublikowany na social mediach, stronach internetowych oraz w różnego rodzaju materiałach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych, medialnych Fundacji w celu promowania działalności Fundacji wynikającej z jej statutu.

  Polityka Prywatności:

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informuję, iż:

  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją wirtualnego biegu jest Fundacja Dzięki Tobie z siedzibą w Poznaniu.
  2. z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Fundacji można kontaktować się pisemnie na wskazany w §1 adres lub mailowo pod adresem kontakt@dziekitobie.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu utworzenia Dyplomu, bądź Medalu i przesłania go Darczyńcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  4. Dane Darczyńców będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie są przekazywane do państw lub organizacji z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt c, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wydania pamiątkowego Dyplomu, bądź Medalu.