Statut Fundacji „Dzięki Tobie”
-tekst jednolity-

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§1.
Fundacja DZIĘKI TOBIE, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 05.05.2015, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przez Notariusza Tomasza Antoniaka.

§2.
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1994 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§3.
Fundacja posiada osobowość prawną.

§4.
Siedzibą fundacji jest miasto Poznań.

§5.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§6.
Fundacja posługuje się pieczęcią o treści: Fundacja DZIĘKI TOBIE

§7.
Ministrem właściwym ze względu za zakres działania Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział II

Cel, zasady i formy działalności Fundacji.

§8.

Celem Fundacji jest:
Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży wymagającym leczenia i rehabilitacji, której to pomocy, w jej finansowym wymiarze nie są w stanie zapewnić ich prawni opiekunowie ani też społeczna służba zdrowia. Pomoc ta obejmuje w szczególności wspieranie finansowe badań, leków, zabiegów i operacji, kosztów przejazdów i pobytu w placówkach leczniczych.
Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z domów dziecka i innych placówek opiekuńczych w zakresie zaspokajania ich uzasadnionych potrzeb, w szczególności bytowych, zdrowotnych oraz w zakresie zapewniania im właściwych form wypoczynku.
Tworzenie i organizacja wypoczynku dla dzieci potrzebujących.
Zapewnienie możliwości kształcenia dzieci potrzebujących oraz dzieci szczególnie uzdolnionych poprzez tworzenie i organizację odpowiednich ofert kształcenia.
Promowanie uzdolnionych dzieci i młodzieży w kraju i za granicą
Wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych dzieci
Pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych
Upowszechnianie oraz ochrona praw dziecka
Fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych.

§8¹.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego zbieżnej z celami statutowym poprzez:
Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
Działalność charytatywną,
Ochronę i promocję zdrowia, w tym działalności leczniczej,
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
Promocję i organizację wolontariatu,
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
Fundacja nie będzie realizować swoich celów poprzez prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§9.
Określona statutem pomoc udzielana jest bez względu na miejsce zamieszkania potrzebującego dziecka.

§10.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może:
wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
współpracować z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi (krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi) w zakresie związanym z realizacją celów Fundacji;
pozyskiwać sponsorów stałych i okolicznościowych na działalność statutową
prowadzić inne formy działalności zgodne z celami Fundacji, uchwalone przez Zarząd Fundacji, za zgodą Rady Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji.

§ 11
Majątek i dochody Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 5 000 zł oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
W Fundacji „DZIĘKI TOBIE” zabronione jest :
udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
kupowanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§12.
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
darowizn, spadków i zapisów,
subwencji osób prawnych,
gospodarowania składnikami majątkowymi,
działalności gospodarczej.

§13
Majątek Fundacji może być użyty wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
Wszelką nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności Fundacji przeznacza się na realizację celów statutowych Fundacji

Rozdział IV

Organy Fundacji

§14.
Organami Fundacji są:
Rada Fundacji.
Zarząd Fundacji.

§15.
Rada Fundacji.
Radę Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Rada Fundacji składa się z dwóch osób, w tym z Przewodniczącego Rady Fundacji i powoływana jest na okres 4 lat.
Rada Fundacji zbiera się w pełnym składzie – co najmniej dwa w roku.
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku braku zwykłej większości głos decydujący ma Przewodniczący Rady.
Zadaniem Rady jest sprawowanie nadzoru nad bieżącym funkcjonowaniem Fundacji.
Nadzór o którym mowa w punkcie 2 obejmuje w szczególności ocenę realizacji zadań statutowych przez Zarząd Fundacji, ocenę wydatkowania środków Fundacji przy uwzględnieniu celów Fundacji, opiniowanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji.
Przy realizacji swych funkcji Rada jest niezależna od Zarządu Fundacji.
Członkowie Rady Fundacji :
nie mogą być członkami Zarządu Fundacji,
nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§16.
Zarząd Fundacji.
Zarząd Fundacji jest powoływany i odwoływany prze Radę Fundacji. Przy czym pierwszy zarząd powołuje Fundator.
Zarząd Fundacji może liczyć od jednego do trzech członków.
Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
Członek Zarządu Fundacji nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§17.
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do składania oświadczenia i podpisywania w imieniu Fundacji upoważniony jest samodzielnie członek Zarządu.

§18.
Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:
Uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
Powoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w Fundacji,
Ustalanie wielkości zatrudnienia i zasady wynagradzania pracowników Fundacji,
Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
Przyjmowanie, opiniowanie i uchwalanie budżetu,
Reprezentacja Fundacji na zewnątrz,
Podejmowanie decyzji w przedmiocie wyboru sposobów i celów przeznaczenia środków finansowych pozostających w dyspozycji Fundacji.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§19.
Fundacja ulega likwidacji w wypadkach określonych w ustawie.

§20.
Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§21.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§22.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.